People

Principal Investigator

Pengfei WANG

CO-PI

Donglei YANG
Li PAN

Postdocs

Yunliang DAI
Zhicai YU
Juanjuan YANG

Graduate Student

Xiaowei MA
Jing YE
Chenzhi SHI

Visiting Students

Fukai WANG
Fei ZHOU

Research Assistants

Yun CHEN
Wenqing JIANG

Alumni

 • Fan XU
  PhD Student (2019-2022)
  Current position: Surgeon, Renji Hospital
 • Donglei YANG
  Postdoc (2019-2021)
  Current position: CO-PI in the WANG lab at SJTU School of Medicine
 • Luyao SHEN
  Postdoc (2019-2022)
  Current position: Postdoc, Emory University
 • Fei GAO
  Postdoc (2019-2022)
  Current position: Associate Professor, Shandong University
 • Chunyang ZHOU
  Postdoc (2019-2021)
  Current position:
 • Xue LI
  Postdoc (2018-2020)
  Current position:
 • Haofei LI
  Research Assistant (2019-2020)
  Current position: PhD student in South China University of Science and Technology
 • Xueqin YANG
  Research Assistant (2018-2021)
  Current position:
 • Lijiao YANG
  Co-PI (2021-2022)
  Current position: Co-PI in University of Science and Technology of China
%d bloggers like this: